Á.SZ.F.

 Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

www.szexicuccok.hu

Hatályos: 2018. július 15-től

 

Általános tájékoztató

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési tájékoztató együttesen tartalmazza a szükséges információkat, valamint a Fogyasztót megillető jogokat. Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja annak tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, kérjük vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

 

Impresszum

 

1. A webáruház működtetőjének adatai (a továbbiakban: Társaság)

Cégnév: Mira Mobil Hungária Kft.

Székhely: 1183 Budapest, Lehel u. 3.

Cégjegyzékszám: 01 09 272597

Adószám: 25393583-2-43

Honlap: www.szexicuccok.hu

E-mail cím: info@szexicuccok.hu

Nyilvántartásba Vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Kamarai tagság: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Bankszámlaszám: 11710026-20001955-00000000

2. A webáruház tárhelyszolgáltatójának adatai

Cégnév: BPC Rendszerház Kft.

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 152-156.

Telefonszám: +36 1 226 2993

E-mail cím: info@bpcrendszerhaz.hu

 

Fogalmak

 

3. Felek: Eladó és Vevő, illetve Eladó és Fogyasztó együttesen

4. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

5. Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, amelynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

6. Honlap: a www.szexicuccok.hu weboldal (internetes áruház), amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

7. Szerződés: Felek között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

8. Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére; ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

9. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

10. Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

11. Társaság/Eladó: üzleti tevékenysége körében eljáró jogi személy

12. Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

13. Jótállás: A Fogyasztó és a Társaság között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

          a. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a Társaság a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

          b. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

 

Irányadó jogszabályok

 

14. A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

          a. 1997. évi CLV. törvény, a Fogyasztóvédelemről (a továbbiakban: Fgytv.)

          b. 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (a továbbiakban: Szjt.)

          c. 2001. évi CVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: Ekertv.)

          d. 2008. évi XLVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: Grt.)

          e. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.)

          f. 45/2014 (II. 26) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól (a továbbiakban: Kormányrendelet)

          g. 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól (a továbbiakban: NGM rendelet)

 

Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

 

15. A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

16. Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és a közöttünk, mint Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

17. A jelen ÁSZF rendelkezéseit Eladóként a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosultak vagyunk megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 

A szerződés nyelve, a szerződés formája

 

18. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

19. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat nem iktatjuk.

 

Árak

 

20. Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, a rendelés véglegesítésekor érvényes árat tartalmazzák, az árváltozás jogának fenntartásával.

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

 

21. A Fogyasztó a termékkel vagy a Társaságunk, mint Eladó tevékenységével kapcsolatos Fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: +36 20 971 7379

Internet cím: www.szexicuccok.hu

E-mail: info@szexicuccok.hu

22. A Fogyasztó szóban telefonon vagy írásban közölheti a Társasággal a panaszát, amely a Társaságnak, illetve a Társaság érdekében vagy javára eljáró személynek az áru Fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

23. A szóban telefonon tett panaszt a Társaság köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és a Fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a 24-27. pont szerint köteles eljárni.

24. Az írásbeli panaszt a Társaság – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panasz elutasítását a Társaság indokolni köteles. A telefonon közölt szóbeli panaszt a Társaság köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

25. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

          a. a Fogyasztó neve, lakcíme,

          b. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

          c. a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

          d. a Társaság nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

          e. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon közölt szóbeli panasz kivételével – a Fogyasztó aláírása,

          f. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

          g. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

26. A Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

27. A panasz elutasítása esetén a Társaság köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóságnál vagy békéltető testületnél kezdeményezhet eljárást. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Társaság a Fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe vesz-e a békéltető testületet.

28. Amennyiben a Felek között esetlegesen fennálló Fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, a 29-43. pont szerinti jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára.

 

Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságoknál

 

29. Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, amelyek listája https://jarasinfo.gov.hu/ linken érhető el.

 

Bírósági eljárás

 

30. A Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Békéltető testületi eljárás

 

31. A Fogyasztó a Társasággal szemben Fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a Társaság a Fogyasztó panaszát elutasítja, úgy jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni.

32. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó a Társasággal közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

33. A Társaságot a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a Társaságoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

34. A 33. pont szerinti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik eljárási hatáskörrel, és az eljárása során a Társaság jogsértő magatartása esetén kötelezően bírságot kell kiszabnia, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség.

35. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Társaság kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

36. A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

37. A kérelemnek tartalmaznia kell

          a. a Fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

          b. a fogyasztói jogvitával érintett Társaság nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

          c. ha a Fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett más testületnél kéri, a kérelmezett testület megjelölését,

          d. a Fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

          e. a Fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a Fogyasztó az érintett Társasággal közvetlenül megkísérelte-e a vitás ügy rendezését,

          f. a Fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

          g. a testület döntésére irányuló indítványt,

          h. a Fogyasztó aláírását.

38. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Társaság írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

39. A Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület

Neve: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő

Budapesti Békéltető Testület

a pesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: +36 1 488 2131

E-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu

40. Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III/310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III/305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II/240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. fsz/116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

41. A békéltető testületekről bővebb információ a www.bekeltetes.hu linken érhető el.

 

Online vitarendezési platform

 

42. Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelyre a Fogyasztók regisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a Fogyasztók érvényesíteni tudják a jogaikat anélkül, hogy pl. a távolság meggátolná őket ebben.

43. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, a webáruházunkban vásárolt termékkel kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a Társaság, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Szerzői jogok

 

44. Az Szjt. 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Mira Mobil Hungária Kft.

 

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

 

45. Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

46. A Társaságunknak, mint Eladónak nincs a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

 

47. A webáruházban a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

 

Az adatbeviteli hibák javítása

Felelősség a megadott adatok valóságáért

 

48. Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett).

49. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek rögzítésre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Társaság a hibás adatbevitel, a pontatlanul megadott adatok alapján megrendelt terméket a jelen ÁSZF alapján kiszállíttatja Önnek.

50. A Társaság a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért a felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

 

Eljárás hibás ár esetén

 

51. Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről.

52. Hibás áron történő megrendelés esetén a Társaság munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett a Társaság által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a Felek között.

 

A webáruház használata (a vásárlás menete)

 

53. A termék kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén az 51-52. pontban foglaltak kivételével a honlapon szereplő árat kell megfizetnie.

A termékeket illusztrált fényképpel jelöljük. Ha a fényképeken kiegészítők, dekorációs elemek láthatók, azok nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül.

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

54. Kosárba helyezés

A termék kiválasztása után Ön a “Kosárba” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú – terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek (megrendelésnek).

Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a “Megrendelés” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható.

Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson a „Tovább a kosárhoz” gombra! Amennyiben a kiválasztott terméket szeretné ismét megnézni, vagy újabb terméket szeretne a kosárba helyezni, úgy kattintson a „Vásárlás folytatása” gombra!

55. A kosár megtekintése

A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.

Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával folytathatja a vásárlást.

56. Vásárlói adatok megadása

A „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár.

A “Bejelentkezés” dobozban döntheti el, hogy Ön már regisztrált vásárlóként szeretné-e folytatni a vásárlást, vagy regisztrálni szeretne, illetve regisztráció nélkül szeretne-e vásárolni. Amennyiben Ön már regisztrált webáruházunkban, úgy adja meg az e-mail címet és jelszavát. Ezzel belép a fiókjába, és az ott megadott adatokkal folytathatja a vásárlást.

Amennyiben még nem regisztrált, úgy a következő adatokat kell megadnia a vásárláshoz: Teljes név, telefonszám, e-mail cím, pontos számlázási cím. Ha a szállítást nem a számlázási címre szeretné, úgy a “Szállítási cím megegyezik a számlázási címmel” dobozból vegye ki a pipát, majd adja meg a szállítási adatokat. A Tovább gombra kattintva adhatja meg a szállítási és fizetési módokat.

A „Szállítási mód” dobozban kell bejelölnie, hogy a megrendelt terméket a kiszállítást követően MPL PostaPonton kívánja átvenni, vagy futár általi kiszállítást kér. Mindkét esetben a rendszer jelzi az adott díjat, amelyet Ön köteles megfizetni megrendelés esetén. A “Fizetési módok” dobozban kell választani a fizetési lehetőségek közül (utánvét, banki átutalás, bankkártyás fizetés).

57. A rendelés áttekintése

Az 56. pont szerinti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Tovább” gombra kattintva a „Rendelés összesítése” oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget. Ezeken az adatokon itt már nem változtathat, csak ha visszalép a módosítani kívánt dobozhoz.

A „Megjegyzés” szövegdobozban” Ön tetszőlegesen adhat meg további információt.

58. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek a Társaság részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak a Társaság által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

59. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen ÁSZF szerint 48 órán belül nem igazoljuk vissza, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Társaságunk legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés az Ön által tett ajánlatnak a Társaságunk, mint Eladó által történő elfogadásával jön létre.

 

Fizetési módok

 

60. Utánvét

Ebben az esetben a rendelés ellenértékét a csomag átvételekor kell fizetni. Az utánvétes fizetés költsége a rendelés összértékén felül további 1 490 Ft.

61. Banki átutalás

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti.

Az átutaláshoz szükséges adatok: Kedvezményezett bankja:
OTP Bank Nyrt.
Kedvezményezett neve:
Mira Mobil Hungária Kft.
Cégjegyzékszám:
01 09 272597
Adószám:
25393583-2-43
Kedvezményezett számlaszáma:
11710026-20001955-00000000

62. Simple bankkártyás fizetés (OTP csoport)

A Simple Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.

A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a Simple egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a Simple felületén intézhetik fizetésüket.

A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a Simple tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget.

A tranzakció lépései:

A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben. A fizetés eredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint a Simple rendszere visszairányítja a webáruház oldalára.

Bővebb információ: https://www.simple.hu/Fooldal

 

Átvételi módok, átvételi díjak

 

63. Futárszolgálat

A futárszolgálat az Ön által megadott szállítási címre viszi a megrendelt terméket ahol azt helyben, személyesen veheti át.

Szállítási díjak:

0-12 000 Ft vásárlás között 1 490 Ft, 12 000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes.

64. MPL PostaPont-ra szállítás

Az MPL PostaPont egy olyan alternatív futárszolgálat, amely csomagszállítást vállal Magyarországon, ezáltal Ön az 51 Csomagautomata, 185 MOL PostaPont, 265 Coop PostaPont és 2600 postai PostaPont valamelyikében személyesen is átveheti az interneten megrendelt csomagot.

Az MPL PostaPontra történő szállítási díjak:

0-12 000 Ft vásárlás között 1 190 Ft, 12 000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes.

 

Teljesítési határidő

 

65. A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen ÁSZF elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt a Társaság a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

 

66. Előfordulhat, hogy a webáruházban szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Önnel történő egyeztetést követően történhet.

 

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ

A FOGYASZTÓ ÉS A VÁLLALKOZÁS KÖZÖTTI SZERZŐDÉSEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

45/2014 (II. 26) KORM. RENDELET SZERINT

 

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

 

1. A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 20. §-a szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A Fogyasztó az elállási jogát, termék adásvételére irányuló szerződés esetén

          a. a terméknek,

          b. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a kiszállítótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a Fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

2. Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személy nem élhet az indokolás nélküli elállási joggal!

 

Elállási nyilatkozat, a Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

 

3. A Fogyasztó a Korm. rendelet 20. §-ában biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

 

A Fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

 

4. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

5. A Társaság a Fogyasztó elállási nyilatkozatát, annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

 

A Társaság kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén

 

6. A Társaságunk, mint Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a Fogyasztó a Korm. rendelet 22. §-ának megfelelően eláll a szerződéstől, a Társaság legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

7. Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A Korm. rendelet 22. §-ának megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Társaság a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Társaság a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Társaságot felelősség nem terheli.

8. Többletköltségek

Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

9. Visszatartási jog

A Társaság mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

 

A Fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

 

10. A termék visszaszolgáltatása

Ha a Fogyasztó a Korm. rendelet 22. §-ának megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Társaságnak, vagy a Társaság által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

11. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket a Társaság címére kell visszaküldeni.

12. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

A Társaság kifejezetten felhívja a figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt alábbi esetekben:

          a. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;

          b. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 

13. A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

 

Kellékszavatosság

 

14. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

15. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Társaság számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti a vételár arányos leszállítását, vagy a hibát a Társaság költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

16. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől

számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

17. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Társasággal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

18. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Társaság nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

 

19. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

A vásárolt termék hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy

termékszavatossági igényt érvényesítheti.

20. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

21. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

22. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével ezen jogosultságát elveszti.

23. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

24. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

          a. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

          b. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

         c. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

25. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

 

26. Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a Társaság jótállásra köteles.

27. Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartoznak a webáruházban megvásárolható termékek, ennek megfelelően a Társaság a termékek esetén jótállást nem vállal.